Zaproszenie do projektu badania pilotażowego

Zaproszenie farmaceutów do projektu badania pilotażowego walidacji usług farmaceutycznych: Bliżej pacjenta i Skieruj pacjenta pod patronatem jego Magnificencji Ks. Rektora Stanisława Dziekońskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami na stronach: www.blizejpacejenta.pl lub www.skierujpacjenta.pl. Nie czekaj, zgłoś się już teraz!

Witajcie koleżanki i koledzy!

Od kiedy ukończyłem farmację, zawsze pragnąłem wykorzystywać swoją wiedzę do niesienia pomocy innym. Całe życie poświeciłem, aby coś zmieniać i walczyć o lepsze jutro dla ludzi na całym świecie, a także o wizerunek polskiej farmacji i prestiż Nas farmaceutów. Jeszcze jako student w 2003 roku na Wydziale Farmaceutycznym w Łodzi, rozpocząłem projekt edukacji młodzieży dotyczący edukacji młodzieży w walce z bulimią i anoreksją wspólnie z moim przyjacielem dr. n. med. Michałem Stussem. To była chyba pierwsza współpraca niedoszłego lekarza i farmaceuty w zakresie programów profilaktycznych w Polsce. W następnych latach dołączali do Naszego zespołu kolejni lekarze praktycy. Olbrzymią radością było dla mnie dołączenie do zespołu prof. nadzw. dr hab. n. med. Miłosza Jaguszewskiego z I Klinki Kardiologii z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego merytoryczny wkład w projekty pomaga realizować je z sukcesem i wymiernymi korzyściami dla naszych pacjentów w całej Polsce i poza granicami kraju.

Nigdy też nie przypuszczałem, że przyjdzie naszemu zespołowi realizować projekty z opieki farmaceutycznej w skali świata, nie przychodziło mi do głowy, że uda mi się spotkać na swojej drodze tak wspaniałych ludzi, którzy dzięki swojemu autorytetowi i wiedzy będą przy mnie w momentach zwątpienia. Projekt Bliżej Pacjenta i Skieruj Pacjenta to spełnienie moich marzeń o zintegrowanej opiece nad pacjentami i nowoczesnych uznanych na świecie usług farmaceutycznych i podróży do przyszłości. Te projekty to motywacja do opierania się marazmowi i rutynie dnia codziennego w Naszej pracy w aptece, wykrzesujące z Naszego wnętrza etos zawodu i utwierdzające Nas w tym kim jesteśmy dla dwóch milionów pacjentów odwiedzających nasze apteki codziennie. W końcu sami jesteśmy dyrektorami i reżyserami swojego życia.
Zapraszam Was wszystkich do dołączenia do obecnie największych projektów w polskiej praktyce farmaceutycznej. Chcesz otrzymać nowy wymiar samorealizacji zawodowej? Chcesz być bliżej swojego pacjenta? Zaciekawiłem Cię? Projekty Bliżej Pacjenta i Skieruj Pacjenta są właśnie dla Ciebie i Twojej apteki!

Dziękuję wszystkim, że jesteście ze mną od wielu lat!

Z wyrazami szacunku,

Dr n. farm. Piotr Merks, Adiunkt, Wydział Medyczny. Collegium Medicum, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.

O projektach

Naszym głównym celem było opracowanie usług opieki farmaceutycznej, które są oferowane za pierwszym stołem bez konieczności odchodzenia farmaceuty od pacjenta na zaplecze. Przecież wiemy, jak cenny jest czas farmaceuty. Kolejnym celem jest obniżenie śmiertelności pacjentów z migotaniem przedsionków poprzez poprawę stosowania się do zaleceń lekarskich (compliance) pacjentów, którzy stosują leki przeciwkrzepliwe nowej generacji (NOAC’s) w aptekach realizujących usługę farmaceutyczną Bliżej Pacjenta. Celem projektu Skieruj Pacjenta jest pokazanie roli farmaceuty w działaniach profilaktycznych, przy wykorzystaniu technologii bez naruszania tkanek. Kolejnym celem jest udowodnienie, że z uwagi na wysoką cenę leków z grupy NOAC’s, dzięki naszym badaniom damy możliwość uzyskania wyników, dzięki którym leki z tej grupy będą mogły zostać wpisane na listy refundacyjne w przyszłość, co sprawi, że leki te będą bardziej dostępne dla większości ludzi.
Wierzymy, że nasza praca i wyniki badań umożliwią skorzystanie w przyszłości z tej grupy produktów leczniczych wielu Polakom.

Co daje Ci udział w projekcie:

• Projekt nie odrywa farmaceuty od pracy za pierwszym stołem
• Usługa zapewnia stały kontakt z pacjentem i wspiera komunikacje i interaktywność
• Praca przy projekcie badawczym, posiadającym zgodę Komisji Bioetycznej oraz organów regulacyjnych
• Wynagrodzenie dla farmaceutów, którzy konsekwentnie ukończą projekt zgodnie z procedurą badania
• Prestiżowy certyfikat międzynarodowy za udział w projekcie
• Wpisanie Twojego imienia i nazwiska na sprawozdaniu dla Naczelnej Izby Aptekarskiej, które będzie złożone przez nasz zespół na ręce Ministra Zdrowia.
• Otrzymanie bezpłatnego szkolenia na punkty twarde przygotowującego do projektu.
• Bezpłatny trening raportowania działań niepożądanych.
• Wsparcie techniczne (8-16 codziennie).
• Darmowa aplikacja mobilna Lekolepki dla Waszych pacjentów.
• Darmowy system Dokumentacji Medycznej Pacjenta.
• Darmowy system do prowadzenia opieki farmaceutycznej EM-PMR.
• Darmowy system do wsparcia komunikacji z Pacjentem OPFARMSoftNova.
• Zestaw piktogramów farmaceutycznych Lekolepki bez opłat.
• Nagrody dla najlepszych farmaceutów ufundowane przez dwie polskie firmy Swarovski oraz Cross.

Finansowanie:

Projekt jest realizowany z grantu nr: NTA#180632 z dnia 31.10.2018 roku otrzymanego w ramach umowy konsorcjum pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Piktorex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na realizację projektu badawczego badania pilotażowego walidacji usługi opieki farmaceutycznej: Bliżej Pacjenta.

oraz

Wsparcie od LQT Fund S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy o wsparcie w ramach projektu systemowego „Bridge Alfa”, zawartej w dniu 3 grudnia 2015 r.
Otrzymane środki stanowią bezzwrotną pomoc publiczną w rozumieniu § 30 ust. 3 w zw. z § 31 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielenia pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (numer referencyjny programu pomocowego SA. 35857 (2012/X)); zwolnioną z obowiązku notyfikacji, przewidzianego w art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z art. 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.