Polityka prywatności

Ogólna klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkowników oraz klientów, będących osobami fizycznym prowadzącymi działalność gospodarczą na portalu internetowym www.piktorex.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) – dalej: RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych – pragniemy poinformować, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piktorex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 61 lok. 101, 00 – 819 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000591968, nr NIP: 5272754833, nr REGON: 363316800.

Z administratorem danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Złota 61 lok. 101, 00 – 819 Warszawa
– elektronicznie na adres: biuro@piktorex.pl

2. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa podczas rejestracji na portalu internetowym sklep.lekolepki.pl, albo zostały pozyskane od Użytkowników tego portalu, działających w imieniu i na rzecz Klienta, będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

3. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje, w zależności od wykonywanych czynności, na następujących podstawach:

– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych w jednej lub w większej liczbie celów określonych w niniejszej klauzuli;
– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych.

4. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora Danych jest niezbędne dla osiągnięcia jednego lub więcej następujących celów:

– realizacji złożonego przez Panią/Pana zamówienia na produkty oferowane przez Administratora Danych na portalu internetowym sklep.lekolepki.pl;
– wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
– skontaktowania się z Panią/Panem przez Administratora Danych lub upoważnione przez niego osoby, odnośnie realizacji złożonego przez Panią/Pana zamówienia na portalu internetowym sklep.lekolepki.pl;
– udzielenia przez Administratora Danych odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, zamieszczonego na portalu internetowym sklep.lekolepki.pl.

Podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przekazanych administratorowi danych nie będą one podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.

5. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja przez Administratora danych celów, określonych w punkcie 4 powyżej, łączy się z niezbędnością przetwarzania przez Administratora następujących Pani/Pana danych osobowych:
– imię i nazwisko,
– nazwa firmy,
– ulica, numer domu, miasto, kod pocztowy, województwo, kraj,
– numer telefonu,
– adres e-mail,
– nr NIP.

Podanie przez Panią/Pana ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem Danych. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora Danych.

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane lub ujawnione następującym odbiorcom tych danych:
– podmiotom świadczącym usługi poligraficzne,
– podmiotom świadczącym usługi logistyczne,
– księgowym,
– organom podatkowym,
– dostawcom usług IT.

7. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Administrator Danych będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora Danych na Pani/Pana rzecz oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie.

8. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora Danych:
– ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe, dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora Danych oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu);
– jeżeli przetwarzane dane osobowe staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne), to ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
– w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora Danych o usunięcie swoich danych osobowych, tj. (i) kiedy dane te przestaną być potrzebne Administratorowi Danych do celów, o których Panią/Pana informował, (ii) kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, o ile Administrator Danych nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej, (iii) jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem, albo (iv) jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora Danych;
– w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie tych danych, albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem Danych, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora danych;
– aby przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w niektórych celach związanych ze swoją działalnością gospodarczą, Administrator Danych poprosił Panią/Pana o zgodę; zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości e-mail wysłanej do Administratora Danych, co będzie miało ten skutek, że przetwarzanie, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator Danych nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w celach, dla których zgoda ta była wyrażona;
– jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator Danych nie potrzebuje już określonych danych może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony czas, np.: sprawdzenia poprawności danych osobowych lub dochodzenia roszczeń, Administrator Danych nie dokonywał żadnych operacji na Pani/Pana danych osobowych, a jedynie je przechowywał;
– ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych na dane kontaktowe wskazane w punkcie 1 powyżej.

Pliki cookies

Pliki cookies, w języku polskim tzw. „ciasteczka”, są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na urządzeniu końcowym, z jakiego korzysta użytkownik podczas korzystania z danej strony internetowej.

W plikach cookies zapisywane są informacje o użytkownikach danej strony internetowej, ich łączności z serwerem WWW oraz historii przeglądania strony. Pliki cookies umożliwiają serwerowi automatyczne rozpoznanie danego użytkownika i wygenerowanie przeznaczonej dla niego strony internetowej. Używając pliki cookies można z łatwością sprawdzić, czy dana strona internetowa została już odwiedzona, a następnie na tej podstawie wykonać różnorodne operacje np. zaprojektować licznik odwiedzin niewrażliwy na przeładowanie strony.

Strona www.piktorex.pl wykorzystuje w celach statystycznych i funkcjonalnych, w tym w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu ze strony internetowej oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie, następujące pliki cookies:

Np. Rodzaj Funkcja

  • 1. „niezbędne” pliki cookies umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach portalu internetowego;
  • 2. „wydajnościowe” pliki cookies umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych portalu;
  • 3. „zabezpieczające” pliki cookies
    służą do zapewniania bezpieczeństwa, np. są wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach portalu internetowego;
  • 4. „funkcjonalne” pliki cookies umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie i uzyskiwanie dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego użytkownika.

Korzystanie ze strony internetowej www.piktorex.pl bez dokonania zmiany ustawień w przeglądarce internetowej celem blokowania obsługi plików cookies, oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie i uzyskanie dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego użytkownika.

W każdej chwili można dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej celem wyłączenia działania obsługi plików cookies. Informacje na temat możliwości zmiany ustawień obsługi plików cookies znajdują się w zakładce ustawienia na stronie internetowej używanej przeglądarki internetowej.

Pliki cookies wykorzystywane przez stronę www.piktorex.pl nie zbierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika ani nie śledzą aktywności użytkownika.