Do wszystkich praktykujących farmaceutów z Polski w Wielkiej Brytanii

Do wszystkich praktykujących farmaceutów z Polski w Wielkiej Brytanii:

Piszę, aby przedstawić Państwu najnowsze prawodawstwo w Polsce dotyczące kwalifikacji polskich farmaceuty i lekarzy, którzy chcą wrócić z Wielkiej Brytanii po Brexit do Polski.

Polskie władze zdecydowały, że wszyscy farmaceuci, którzy wracają z Wielkiej Brytanii do Polski po Brexicie, nie mogą praktykować i będą musieli zdać egzamin.

Jest to niedopuszczalne i nie jest to dozwolone w prawie UE. Polski farmaceuta, który ukończył studia w Polsce, musi mieć możliwość powrotu do kraju, ponieważ posiada kwalifikacje UE. Co więcej, uważamy, że blokuje to swobodną migrację bardzo dobrze wykształconych osób i próbuje zablokować możliwość skorzystania z potencjału Polski. Nie akceptujemy tych działań, ponieważ nie jest to dozwolone! Polski Związek Zawodowy oficjalnie dokona interwencji WE i złoży skargę. Jeżeli jesteś polskim Kwalifikowanym Farmaceutą dołącz do nas: www.zzpf.org.pl! Prosimy wszystkich polskich farmaceutów pracujących za granicą o dołączenie do nas w celu oficjalnego bojkotu tego pomysłu!

—————————————————————-

To all Polish Qualified and UK practising pharmacist:

I am writing to highlight you with recent legislation in Poland referring to accepting qualification of Polish pharmacist and doctors willing to come back from UK after Brexit.

Polish authorities decided that all pharmacist who come back from UK to Poland after Brexit are not able to practice and they will have to pass an exam.

This is not acceptable hence this is not allowed in the EU law. Polish pharmacist who graduated in Poland must have an opportunity to come back to the country as they hold EU qualifications. Moreover, we believe this is blocking of free migration of very well educated people and trying to block bringing the potential to Poland to benefit from. We do not accept this activities, as this is not allowed! Polish Trade Union will officially make an EC intervention and complain. If you are Polish Qualified Pharmacist join us: www.zzpf.org.pl ! We ask all Polish pharmacist working abroad to join us for official boycott of this idea!

Z wyrazami szacunku,

With best regards,

Dr n. farm. Piotr Merks (MPharmS)
Przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników Farmacji (ZZPF)
Chairman of the Pharmaceutical Workers’ Trade Union (ZZPF)
Strona/Website: www.zzpf.org.pl