Jak uzyskać licencję na wykonywanie zawodu farmaceuty w USA?

Co należy zrobić, żeby zarejestrować się jako farmaceuta w Stanach Zjednoczonych? Jak sprawić, żeby ten proces przebiegał jak najsprawniej?

Aby móc się zarejestrować w Stanach Zjednoczonych, należy złożyć szereg aplikacji i zdać kilka egzaminów. Na każdym etapie wymagane jest złożenie szeregu dokumentów i formularzy aplikacyjnych, często zawiłych. Trzeba zdać egzaminy, odbyć staż i przejść test z języka angielskiego (bez wyjątków). Szczerze mówiąc, cały ten proces, wydaje się każdemu zniechęcający. W Polsce brakuje rzetelnych informacji na temat możliwości pracy w charakterze farmaceuty w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też postanowiłem napisać ten artykuł, aby podzielić się doświadczeniem i być może pomóc w zrozumieniu tego procesu.

 

Przeglądałem różne strony internetowe, gdzie polecano wolontariat jako przepustkę do płatnego zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych. Jako że mam już tam bardzo dużo znajomych, a dokładnie byłych studentów, których uczyłem opieki farmaceutycznej, a którzy pracują w zawodzie w USA, postanowiłem podjąć ten temat. Obecnie coraz częściej absolwenci studiów licencjackich jakiegokolwiek kierunku w Stanach Zjednoczonych podejmują pracę w charakterze woluntariuszy, a niekiedy praca taka jest wręcz obowiązkowa. Warto nabyć doświadczenie i przygotować się do egzaminu Pharmacy Technician Certification Board i pracować jako wolontariusz – zawsze okazuje się to świetnym sposobem na wejście na rynek farmaceutyczny w USA. Po zarejestrowaniu się polskiego magistra farmacji jako certyfikowanego technika farmaceutycznego w USA można aplikować na stanowiska pracy w tej dziedzinie. Koniecznie trzeba zacząć też nawiązywać kontakty i rozważać różne możliwości.

 

Wskazówki dotyczące pracy

 

Praca na stanowisku technika farmaceutycznego  w szpitalu dzielona jest na trzy stopnie: I, II i III w zależności od doświadczenia. Stanowisko technika farmaceutycznego na poziomie pierwszym, w przeciwieństwie do II stopnia, zazwyczaj oznacza, że dana osoba nie jest wyszkolona do pracy w czystym pomieszczeniu (z produktami dożylnymi). Poziom trzeci to zazwyczaj stanowisko specjalistyczne lub zwierzchnicze.

 

Droga do rejestracji jako farmaceuta

 

Złóż aplikację do Education Credential Evaluators (ECE), aby zyskać uznanie Twoich zagranicznych  kwalifikacji. Istotą aplikacji jest wykazanie, że Twoje zagraniczne wykształcenie odpowiada wykształceniu osoby, która zdobyła edukację w Stanach Zjednoczonych. Istnieje możliwość ukończenia tego etapu przed opuszczeniem Polski. ECE wymaga dwóch kopii następujących dokumentów:

 

  • uniwersyteckiego wykazu ocen;
  • zaświadczenia zdobycia tytułu;
  • zaświadczenia zdania egzaminów A-Levels (lub podobnych).

 

Różnica pomiędzy programami nauczania farmacji w Stanach Zjednoczonych i Polsce – polega na tym, że studia (kończące się zdobyciem tytułu doktora) w Stanach Zjednoczonych trwają sześć lat, a studia (kończące się zdobyciem tytułu magistra) w Polsce – pięć i pół lat bez egzaminu. Egzaminy maturalne w Polsce uważane są za podobne do niektórych rocznych kursów licencjackich w Stanach Zjednoczonych.

 

Każda aplikacja rozważana jest indywidulanie. Jako zaświadczenie wyników egzaminów maturalnych przedstawia się również dowód w postaci dyplomu ukończenia studiów podyplomowych. Warto sprawdzić wcześniej w National Association of Boards of Pharmacy (NABP), jakie są ich zalecenia (jedynym sposobem komunikacji jest forma pisemna lub za pośrednictwem faksu).

 

UWAGA: Jeżeli ukończyłeś szkołę po 1 stycznia 2003 r., musisz mieć ukończony program pięcioletni. Aby móc ubiegać się o wpis do FPGEC jako absolwent farmacji w Polsce musisz posiadać co najmniej:

 

  • dwa lata edukacji na poziomie szkoły średniej w Stanach Zjednoczonych oraz jednego roku pracy w trakcie studiów/kursu przygotowawczego na poziomie uniwersyteckim, jako część procesu przyjęcia na farmację.
  • 5 lat studiów magisterskich studiów farmaceutycznych odpowiada poziomowi licencjata farmacji w Stanach Zjednoczonych.

 

Zasadniczo, połączenie powyższego jest równe pięcioletniemu programowi w Stanach Zjednoczonych. Zazwyczaj nie bierze się pod uwagę kursów i stażów ukończonych po skończeniu studiów (tzn. rok przed rejestracją jak farmaceuta w Polsce).

 

Generalnie nie są brane pod uwagę stopnie uzyskane w szkołach pomaturalnych, z wyjątkiem przypadków indywidualnych, gdy dany kurs i uzyskany stopień stanowią potwierdzenie uzyskania przez kandydata odpowiedniego doświadczenia w opiece nad pacjentami w dziedzinie farmacji klinicznej.

 

W odniesieniu do wszelkich pozostałych kwalifikacji uznawanych za odpowiadające wykształceniu na poziomie „ukończeniu przez kandydata studiów magisterskich na kierunku farmacja, należy sprawdzić, czy takie kwalifikacje uznawane są za wystarczające przez ECE. Należy pamiętać, że na wszelkie pytania nie można zasadniczo udzielić prostej odpowiedzi i zazwyczaj wymagana jest pełna ocena danej sytuacji a zatem przedstawienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

 

Wskazówki dotyczące podań o pracę

 

Sugeruje się nawiązywanie sieci kontaktów lub jak największej liczby kontaktów nieformalnych wykorzystując media społecznościowe, takie jak Linkedin, przyjaciele przyjaciół i tak dalej. Należy pamiętać, że proces rekrutacyjny może trochę potrwać i często oferty pracy nie mają daty wygaśnięcia. Po rozmowie kwalifikacyjnej można napisać email informujący, że jesteśmy zadowoleni ze spotkania i wyrażający nasz entuzjazm w związku z perspektywą zatrudnienia na danym stanowisku.

 

Zaaplikuj do NABP, aby rozpocząć proces certyfikacji Foreign Pharmacy Graduates Equivalency Committee

 

NABP wymaga kopii dokumentu rejestracji farmaceutycznej (w przypadku polskiego farmaceuty  jest to NIA). Protokoły przesłane ECE i NABP przez wystawiającą je instytucję edukacyjną (bezpośrednio lub przez aplikanta) muszą być przesłane w zapieczętowanej kopercie z pieczęcią podmiotu wystawiającego.

 

Aplikacja wraz z informacjami demograficznymi musi być poświadczona przez notariusza z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Z chwilą otrzymania przez NABP wystarczającego ogólnego sprawozdania z oceny od ECE, NABP prześle Ci list upoważniający do przystąpienia do egzaminu (ATT), pozwalający na przystąpienie do egzaminu Foreign Pharmacy Graduate Equivalency Examination (FPGEE).

 

Studiowanie farmacji w Stanach Zjednoczonych

 

W Stanach Zjednoczonych ukończenie farmacji standardowo zajmuje sześć lat, które kończą się uzyskaniem tytułu doktora farmacji. Większość programów nauczania farmacji wymaga ukończenia co najmniej dwuletniej edukacji na poziomie licencjatu na kierunku ogólnym przed rozpoczęciem czteroletniego programu farmacji (niekiedy istnieje możliwość realizacji przyśpieszonej opcji trzyletniej z zastrzeżeniem braku przerwy wakacyjnej).

 

Niemniej jednak, jako że uczelnie oferujące kierunek farmacji stają się bardziej konkurencyjne, coraz więcej studentów kończy czteroletnie studia licencjackie przed aplikacją na kierunek farmacji. Absolwent zagraniczny po otrzymaniu licencji może używać skrótu dodawanego po nazwisku „RPh”.

 

Zarejestruj się online na egzamin FPGEE oraz na test z języka angielskiego, jako języka obcego zdawanego w formie testu internetowego (TOEFL ibt)

 

Egzamin FPGEE przeprowadzany jest dwa razy w roku w Pearson VUE Test Centre. Do testu TOEFL ibt można przystąpić regularnie w Educational Testing Service Centre. Najlepiej zapisać się z dużym wyprzedzeniem, aby mieć jak najszerszy wybór miejsc podchodzenia do egzaminów (patrz Tabela nr 1 w celu uzyskania dalszych szczegółów). Do egzaminów można przystępować w dowolnej kolejności. Jeżeli język angielski nie jest Twoim językiem ojczystym, być może lepiej będzie, jeżeli najpierw przystąpisz do egzaminu FPGEE.

 

Zarejestruj się jako stażysta farmaceutyczny w stanowej radzie farmaceutycznej i rozpocznij rejestrację godzin

 

Można to zrobić niezwłocznie po otrzymaniu zgody na przystąpienie do egzaminu FPGEE (nota bene: uprzednie zdanie testu nie jest wymagane). Należy znaleźć farmaceutę, który będzie Twoim mentorem podczas stażu i zarejestrować się jako stażysta farmaceutyczny w stanowej radzie farmaceutycznej (w niektórych stanach na rejestrację udzielana jest franczyza stronie trzeciej, Professional Credential Services).

Po rejestracji należy rozpocząć „protokołowanie” od 500 do 1500 godzin stażu (w zależności od stanu). Na przykład, w stanie Massachusetts wystarczy 1000 godzin przepracowanych w aptece i 500 godzin poświęconych na naukę (co najmniej osiem godzin pracy w aptece i cztery godziny nauki dziennie).

 

Podejdź do egzaminów FPGEE i TOEFL int

 

Wyniki z egzaminu FPGEE przychodzą po około ośmiu tygodniach. Wyniki z egzaminu TOEFL ibt są dostępne online w terminie 10-ciu dni. Pamiętaj, że po przystąpieniu do obu testów całe portfolio poddawane jest ostatecznej ocenie przez FPGEC (co może potrwać do 10-ciu tygodni) przed wydaniem certyfikatu.

 

Po ukończeniu stażu, przedłóż protokoły odbytych godzin stażu do stanowej rady farmacji/PCS

 

Należy to zrobić przed złożeniem podania o przystąpienie do egzaminu North American Pharmacy Licensure Examination (NAPLEX) oraz Multistate Jurisprudence Pharmacy Examination (MJPE). Wykorzystaj właściwy formularz i bądź gotowy na przedłożenie dowodu z przepracowanych godzin w przypadku dalszej kontroli, takiego jak potwierdzenie wypłaty.

 

Po zatwierdzeniu wnieś podanie o przystąpienie i przystąp do egzaminów NAPLEX oraz MJPE, oraz złóż wniosek o licencję na wykonywanie zawodu farmaceuty

 

Pamiętaj, że kwalifikacja do przystąpienia do tych egzaminów różni się w każdym stanie, a Twoja lokalna rada musi wydać najpierw kolejny dokument ATT. W każdym stanie może być inaczej, na przykład w  stanie Massachusetts obowiązuje łączny formularz dla egzaminów NAPLEX i MJPE oraz licencji na wykonywanie zawodu farmaceuty (zawiera również informacje demograficzne i wymagane jest poświadczenie notarialne).

 

Kandydat obowiązany jest zdać egzamin MJPE w każdym stanie, w którym pragnie wykonywać praktykę, jako że prawo farmaceutyczne różni się w poszczególnych stanach.

 

Inne kwestie, które należy wziąć pod uwagę

 

Nie wspomniałem jeszcze o dodatkowych kosztach, takich jak:

  • Opłaty za wydanie dokumentów, honorarium notariusza, podręczniki/źródła internetowe, opłaty pocztowe i koszty opakowania oraz wszelkie opłaty za powtórzenie egzaminu.
  • Utrzymanie w trakcie poszukiwania pracy. Wynagrodzenie farmaceutów jest wyższe w Stanach Zjednoczonych, ale wynagrodzenie technika farmaceutycznego i stażysty są zbliżone do tych, jakie Polscy aptekarze otrzymujemy na przykład w Wielkiej Brytanii, czyli pomiedzy 33000-45000 GBP rocznie, około 12000-14000tyś PLN miesięcznie. W aptece szpitalnej organizacja pracy uwzględnia różne systemy pracy zmianowej.

 

Praca w aptece w Stanach Zjednoczonych jest z pewnością ciekawym i satysfakcjonującym doświadczeniem. Jeśli wszystko dobrze zaplanujesz, będziesz gotowy do rozpoczęcia tego procesu. Powodzenia!

 

Tabela nr 1: Szczegóły dotyczące egzaminów
 

 

Egzamin
FPGEE TOEFL ibt NAPLEX MJPE
Kiedy można

do niego przystąpić

Dwa razy w roku, w terminach podanych przez NABP (zazwyczaj w kwietniu i wrześniu). W dowolnym terminie. W dowolnym terminie. W dowolnym terminie.
Metoda egzaminowania 250 pytań wielokrotnego wyboru dotyczących wiedzy ogólnej począwszy od studiów licencjackich. Wymagana jest znajomość farmacji charakterystycznej dla Stanów Zjednoczonych (np. prawa, nazw leków, terminologii, modelu opieki zdrowotnej). Czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie. Skomputeryzowany test z serią pytań. 185 pytań wielokrotnego wyboru sprawdzających umiejętność mierzenia wyników farmakoterapii i leczenia, przygotowywania i wydawania leków oraz wdrażania i oceniania informacji. Często w formacie opartym na scenariuszu. 90 pytań wielokrotnego wyboru. Łączy pytania dotyczące regulacji federalnych i stanowych

w celu sprawdzenia wiedzy na temat prawa farmaceutycznego.

Centrum testowe Dowolna strona testowa Pearson VUE. Dowolna strona testowa ETS. Dowolna strona testowa Pearson VUE. Dowolna strona testowa Pearson VUE.
Czas trwania egzaminu 5,5 godziny (30-minutowa przerwa w środku). Cztery godziny (10-minutowa przerwa w środku). 4,25 godziny (opcjonalna 10-minutowa przerwa). Dwie godziny (bez przerwy).
Rekomendowany czas nauki

(na podręcznik)

Co najmniej od czterech do sześciu tygodni, jeden lub dwa rozdziały dziennie przez cztery bądź pięć dni w tygodniu. Naucz się nazw handlowych i rodzajowych 200 głównych leków i powtarzaj regularnie. Zależy od Twoich umiejętności językowych. Dwa miesiące (cztery godziny dziennie). Musisz znać

200 głównie przepisywanych leków.

Dwa tygodnie (pięć godzin dziennie).
Zalecane podręczniki do powtórek „The American Pharmacists Association complete review for the FPGEE” autorstwa Dicka Gourley’a. „Reference guide for the foreign pharmacy licensing exam Q&A” drugie wydanie, autorstwa Manana Shroffa.

Test próbny dostępny w NABP (50 $).

Pełny test próbny dostępny w

ETS (45 $) daje

wyobrażenie o (dość obszernym) egzaminie.

McGraw-Hill

„NAPLEX review guide” autorstwa Scotta Suttona, test próbny dostępny w NABP za opłatą 50 $.

„Guide to federal pharmacy law” autorstwa Barry’ego Reissa i Gary’ego Halla.

Dalsza nauka:

podręczniki

prawa stanowego zalecane przez radę stanową.

Koszt 800 $ za egzamin i 85 $ za raport ECE. Około 400 $ za kopie raportów przesyłane do ECE i NABP, honorarium notariusza, opłaty pocztowe i koszty pakowania, rejestracja jako stażysta i rejestracja jako farmaceuta. 160 $ 421 $ (opłata łączna za NAPLEX, MJPE,

wniosek o przyznanie licencji). Może się różnić w zależności od stanu.

421 $ (opłata łączna za NAPLEX,

MJPE, wniosek o przyznanie licencji). Może się różnić w zależności od stanu.

 

Zaliczenie egzaminu 75 punktów

(w skali 0-150).

Mówienie 26

Pisanie 24

Słuchanie 18 Czytanie 21

75 punktów 75 punktów