Badanie oczekiwań farmaceutów względem mediów branżowych

Projekt naukowy dotyczący mediów prowadzony jest przez Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Internet i media społecznościowe zmieniły sposób, w jaki wielu z Nas farmaceutów otrzymuje lub szuka najnowszych wiadomości, a także informacji na temat problemów zdrowotnych i opieki zdrowotnej. W związku z tym istnieje dodatkowa odpowiedzialność mediów za zapewnienie rzetelności, dokładności i istotności informacji, jak również za wyrażanie opinii na temat kolegów i koleżanek i zachowania poufności danych.

Farmaceuci korzystający z Internetu i mediów społecznościowych do celów zawodowych, wypowiadający się publicznie, muszą tworzyć i utrzymywać wysoki poziom relacji między kolegami i koleżankami, aby zapewnić profesjonalne postrzeganie zawodu przez społeczeństwo.

W Polsce nie ma wytycznych dotyczących zachowania farmaceutów w mediach oraz wytycznych do budowania profesjonalnego wizerunku magistra farmacji w sieci. Kodeks etyki zawodowej nie obejmuje tego nowego narzędzia docierania do rzeszy odbiorców.

Wielokrotnie spotykamy się z sytuacjami, kiedy na skutek wpływania na treść wiadomości przekazywanych do naszego środowiska, budują się niekorzystne emocje, które szkodzą wizerunkowi zawodu. Nie mamy pewności czy dane medium społecznościowe jest medium profesjonalnym czy populistycznym.

Nie mamy też systemu kontroli mediów branżowych w Polsce w zakresie jakości informacji jakie są upubliczniane. Uznane światowe standardy nakładają na media pewne procedury i wymagania. Aktywności w zakresie tworzenia wytycznych i standardów mają za zadanie chronić poufność i zwiększać wartość informacji branżowych zawartych w Internecie i mediach społecznościowych, zarówno dla konsumentów/pacjentów, jak i fachowych pracowników służby zdrowia. Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym badaniu.

Celem ankiety jest zbadanie świadomości farmaceutów względem umiejętności rozróżnienia branżowego medium populistycznego od portalu specjalistycznego, aby w przyszłości przygotować wytyczne dla Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Izby Aptekarskiej.

WYPEŁNIENIE ANKIETY ZAJMIE 5 min:
https://goo.gl/forms/YcJUYNVLKGJvYkkF3